تفکیک و تجمیع

تفکیک و تجمیع

آزمون های جمع بندی کنکور در بیشترین حجم مطالعاتی مطالب یک سال کامل از سه سال کنکور را در برمیگیرد. آزمون های جمع بندی کنکور ,منتهی به مطالعه ی مبحثی میشود و در این شرایط ,درحالی که به حل تست های شناسنامه دار میپرداختید گاهی گذرتان به تست های کنکور نیز می افتاد و انها…

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آزمون های آزمایشی آخر فرصت یادگیری نهایی و فرصت شبیه سازی اصولی را در اختیار شما قرار میدهند. لازم است در زمان باقی مانده تا کنکور سراسری با نگاه بهتری به محتوا و منطق این آزمون های آزمایشی آخر با امادگی کامل در آنها شرکت کنید. با این نگاه جدید نمرات کسب شده در این…

آزمون های آزمایشی کدام موسسه را شرکت کنم؟

آزمون های آزمایشی کدام موسسه را شرکت کنم؟

آزمون های آزمایشی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اما لازم به ذکر است که هیچ آزمون آزمایشی بی نقصی نیست. بنابراین باید موسسه ای را پیدا کنیم که کمترین نقص را داشته باشد. در ذیل نقاط قوت و ضعف آزمون های آزمایشی مطرح آورده شده است.