توضیحات کارنامه کنکور سراسری

توضیحات کارنامه کنکور سراسری

توضیحات کارنامه کنکور سراسری : ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ از دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی داوطلب که حاوی قسمت های زیر است: شماره پرونده،نام خانوادگی و نام،جنس،شماره شناسنامه،سال تولد،دین،زبان خارجی،سهمیه،وضعیت معلولیت،معدل کتبی دیپلم،عنوان دیپلم،عنوان مدرک پیش دانشگاهی،کد دیپلم،سال اخذ دیپلم،سال اخذ مدرک پیش دانشگاهی،کد دانش آموزی دیپلم،کد دانش آموزی پیش…