زمان مناسب برای درس خواندن

زمان مناسب برای درس خواندن

زمان مناسب برای درس خواندن چه ساعتی است؟ هرشخص بنا به تجربیات خود زمان خاصی را پیشنهاد میکند. به راستی بهترین زمان برای مطالعه چه زمانی است؟ چه زمانی حافظه توانایی بیشتری برای بخاطر سپاری مطالب دارد؟ در چه هنگامی از شبانه روز مغز کارایی بالاتری دارد؟ پاسخ به این پرسشها متفاوت است عده ای…