معرفی رشته موزه داری

معرفی رشته موزه داری

معرفی رشته موزه داری مقدمه ای بر معرفی رشته موزه داری : جمع‌آوری و نگهداری آثار و اشیا در مجموعه‌ها و موزه‌ها سابقه دیرینه دارند. لیکن نگرش صحیح امروزی به موزه جایگاه آن را از محل نگهداری و تماشای اشیا به محلی با مشخصات یک مرکز پژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی برای گذران…