معرفی رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک مقدمه ای برای معرفی رشته فیزیک : شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاری ‌آن چرخ‌ها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتری…