اعلام نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

اعلام نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

 اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ نفرات برتر هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام می گردد. نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم…