کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلبانی که مدرک دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ و مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ به بعد در شاخه های نظری (سالی واحدی) دریافت کرده اند، مشمول اعمال سوابق تحصیلی می شوند. این داوطلبان لازم است برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی…