تمرکز در دوران جمع بندی

تمرکز در دوران جمع بندی

تمرکز در دوران جمع بندی میتواند کمک زیادی در نحوه حضور در کنکور و رو به رو شدن با ان داشته باشد. تاثیر بسیاری نیز در اینده دور و نزدیک داوطلبان دارد روزهای نزدیک به کنکور از اهمیت خاصی برای داوطلبان و والدین آنها برخوردار است. بارزترن ویژگی ها برای موفقیت شامل (توکل,داشتن برنامه و…