توضیحات کارنامه کنکور سراسری

توضیحات کارنامه کنکور سراسری :

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ از دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

  1. مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی داوطلب که حاوی قسمت های زیر است:

شماره پرونده،نام خانوادگی و نام،جنس،شماره شناسنامه،سال تولد،دین،زبان خارجی،سهمیه،وضعیت معلولیت،معدل کتبی دیپلم،عنوان دیپلم،عنوان مدرک پیش دانشگاهی،کد دیپلم،سال اخذ دیپلم،سال اخذ مدرک پیش دانشگاهی،کد دانش آموزی دیپلم،کد دانش آموزی پیش دانشگاهی،کدمنطقه اخذ دیپلم،محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی،محل اخذ دیپلم،محل اخذ سال ماقبل دیپلم،محل تولد،استان بومی،ناحیه بومی وقطب بومی.

  1. مشخصات آزمونی داوطلب در هر یک از گروه های آزمایشی که شرکت کرده است ،شامل:

شماره داوطلبی،نمرات خام (به درصد) در هر یک از دروس عمومی و اختصاصی،درصد تأثیر سوابق تحصیلی،نمره کل در هر یک از زیر گروه ها،رتبه در سهمیه در هریک از زیر گروه ها،رتبه کشوری در هر یک از زیر گروه ها، رتبه در سهمیه در هر یک از زیرگروه ها،رتبه کشوری در هر یک از زیرگروه ها،نمره کل برای رشته های پرستاری ویژه بهیاران،حداکثر نمره کل زیرگروه ها،رتبه کل در سهمیه،آخرین رتبه مجاز در سهمیه (دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه))،رتبه ی کشوری،وضعیت داوطلب در خصوص مجاز به انتخاب رشته بودن (در دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه))،نیمه حضوری و مجازی و پردیس خودگردان،پیام نور غیرانتفاعی و رشته های بانوع پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی،ویژه فرهنگیان (شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش) و بهیاران،مشمول بودن یا مشمول نبودن اعمال سوابق تحصیلی،میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در هر زیر گروه و وضعیت اطلاعات داوطلب و علاقه مندی هایی که (در خصوص مراکز پیام نور، غیرانتفاعی بهیارو کارمندی) اعلام نموده است.

نمرات خام و نمره کل زیرگروه ها:

  • نمرده خام در هر درس: باتوجه به ضوابط آزمونسراسری برای محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحیح ۳امتیاز تعلق می گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز کسر میشود. لذا نمره خام در هر درس (اعم از عمومی و اختصاصی) به درصد از رابطه روبه رو به دست می آید: باتوجه به ناهمگونی و ناهمترازی نمرات دروس مختلف امتحانی در یک گروه آزمایشی که ناشی از نابرابری سطح دشواری دروس مختلف عمومی و اختصاصی است،نمرات خام تراز میشود. برای تعیین نمره تراز ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﺮات ﺧﺎم کلیه داوﻃﻠﺒﺎن در هر گروه آزمایشی و هر درس در دسترس باشد؛بنابراین،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز دروس (اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣﻲ و اختصاصی) توسط داوطلب امکان پذیر نیست .
  • ﻧﻤﺮه ﻛﻞ در زﻳﺮ گروه : ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ زﻳﺮ ﮔﺮوه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزﻧﻲ ﻧﻤﺮات تراز دروس عمومی و دروس اختصاصی  وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺮ درس در آن زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .متذکر می شود که ضریب دروس تخصصی ۳برابر می شود.
  • ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ تحصیلی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ کشور مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۵ مجلس ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ  هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش داﻧﺸﺠﻮ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ به صورت زیر میباشد:

اﻟﻒ ) ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ تحصیلی دیپلم:

ﻧﻤﺮه کل سابقه ی تحصیلی صرفاً ﺑﺮای داوطلبانی محاسبه خواهد شد  ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن دسته از دیپلمه های  رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ دیپلم خود رااز سال ۱۳۸۴ اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ،ﺳﺮاﺳﺮی و کشوری  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻣﺸﻤﻮل اعمال سوابق  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮده و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه ) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره ی کل نهایی آنان لحاظ میشود.

ب) ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ پیش داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ: داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﻣﺪرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک،علوم تجربی،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ وﻫﻨﺮ که مدرک پیش دانشگاهی ﺧﻮد را از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۱-۱۳۹۰ به بعد اخذ کرده اند و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﻚ ﻳﺎ چند درس آنها به صورت ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺳﺮاﺳﺮی و  ﻛﺸﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی  ﺑﻮده و ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی ﻣﻮﺟﻮد دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ( صرفاً نمرات دروسی که  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺳﺮاﺳﺮی و ﻛﺸﻮری ﺑﺮﮔﺰارشده است ) به ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۵درصد به نسبت سوابق تحصیلی ﻣﻮﺟﻮد دوره پیش دانشگاهی (صرفاً  ﻧﻤﺮات دروﺳﻲ که  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﻳﻲ، سراسری و کشوری برگزار شده است) به ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ۵درصد به نسبت ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد داوﻃﻠﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرت تأثیر مثبت در نمره ی کل نهایی آنان  ﻟﺤﺎظ  ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ وب) ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل  می ﺷﻮد.

در رواﺑﻂ ﻓﻮق  مقدار xوy ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در نمره  کل داوطلبان است که در جدول ۱و۲ارائه شده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ سوابق تحصیلی، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪارروابط ۱و۴و۵و۶ به عنوان نمره کل نهایی  در ﻫﺮ زﻳﺮﮔﺮوه (که ملاک گزینش داوطلبان می باشند) در نظر گرفته می شود.

برای آشنایی بیشتر برای انتخاب رشته صحیح میتوانید به مقاله انتخاب رشته کنکور ۹۷ مراجعه نمائید.

*ﺗﺬﻛﺮ: برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ، چهار نمره کل برای هر زیر گروه محسوب میشود ( ﻓﻘﻂ آزﻣﻮن،آزمون ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ،  آزﻣﻮن و ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﭘﻴﺶ  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،آزﻣﻮن و ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دیپلم و نمرات کتبی ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی پیش دانشگاهی) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه محاسبه شده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمره کل نهایی در هر زیر گروه لحاظ میشود که این موضوع به نفع داوطلب است. به عبارت دیگر اعمال تأثیر ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت  از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ  و ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰایش نمره کل آزمون هر زیر گروه شود در آن زیرگروه اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود ( اثر منفی داشته باشد) در آن زﻳﺮﮔﺮوه اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. و نمره ی کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره ی کل نهایی  زﻳﺮﮔﺮوه ﻓﻮق درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﻮد . بدیهی است حالت های مختلفی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻳﻚ داوطلب به ﺷﺮح زﻳﺮ روی دهد :

۱- سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در هیچ یک از زیر گروه ها تأثیر مثبت نداشته باشد.

۲- سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیر گروه تأثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد .

۳- سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد .

۴- سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و و در سایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت باشد .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *